Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /library/Zend/Cache/Backend.php on line 66
Regulamin korzystania z serwisu - Apartamenty Zasypiam.pl

termsTitle

Co, dlaczego i za ile Najczęstsze pytania Kontakt z nami
BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
KONTAKT CODZIENNIE W GODZINACH OD 10.00 DO 18.00
INFOLINIA TEL. (012) 391 61 74
ZADZWOŃ NAPISZ biuro@zasypiam.pl

Regulamin

Regulamin korzystania z Zasypiam.pl

I. WPROWADZENIE

Niniejszy regulamin określa zasady, oraz warunki wynajmu obiektów noclegowych w serwisie Zasypiam.pl. Dokonanie rezerwacji w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wszelkich jego postanowień. Dokonana rezerwacja wiąże się z jednoczesnym zawarciem umowy wynajmu obiektu noclegowego pomiędzy klientem a właścicielem zarezerwowanego obiektu.

II. REZERWACJA

  • rezerwując On-Line, bezpośrednio w serwisie Zasypiam.pl poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej pod kalendarzem interesującego nas apartamentu.
  • poprzez kontakt telefoniczny z naszym konsultantem pod numerem Infolinii: (12) 391 61 74
  • poprzez kontakt z naszym konsultantem za pomocą komunikatora Skype
  • poprzez kontakt z naszym konsultantem za pomocą komunikatora Gadu-Gadu

III. PŁATNOŚCI ZA REZERWACJE

W sytuacji gdy klient zobowiązał się do zapłaty pełnej kwoty wartości rezerwacji lub pozostałej jego części po przyjeździe do obiektu, zapłata ta powinna zostać dokonana pierwszego dnia pobytu osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

IV. OPŁATY ANULACYJNE I INNE KARY

W przypadku nałożenia kary anulacyjnej o wszystkich szczegółach związanych z dokonaniem spłaty zadłużenia wobec Zasypiam.pl Klient zostanie powiadomiony listownie.

V. ZAKRES UMOWY NAJMU

Niniejsza umowa pomiędzy Zasypiam.pl a Klientem dotyczy jedynie zakwaterowania w danym obiekcie (wynajem tego obiektu). Inne dobra takie jak np.: wyżywienie, program dnia itp. leżą w kwestii klienta. Na stronie internetowej danego obiektu jest możliwość przeliczenia całkowitej opłaty za pobyt. W cenie wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda). Klient nie jest zobowiązany do uiszczenia opłat dodatkowych, które nie są przedstawione na stronie internetowej danego obiektu, jedynie opłata za zwierzęta. (pkt. 11.)

VI. ODBIÓR VOUCHERA, PRZYJAZD, ZAKWATEROWANIE I PRZEKAZANIE KLUCZY, POBYT I WYJAZD

W momencie dokonania rezerwacji Właściwej, każdy klient otrzyma na podany wcześniej adres e-mail Voucher z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za klucze, dokładnym adresem zarezerwowanego obiektu noclegowego, oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi rezerwacji. Klient zobowiązany jest skontaktować się z osobą odpowiedzialną za klucze dzień przed przyjazdem w celu poinformowania jej o dokładnej godzinie przyjazdu i umówienia się na odbiór kluczy. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o nie dotarciu na miejsce na umówioną godzinę. Nie zwalnia go jednak z obowiązku uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt, jeżeli przyczyna nie leży po stronie właściciela obiektu ( krótszy pobyt, opóźnienie przybycia na miejsce, inne wypadki losowe).

Po przybyciu do obiektu noclegowego klient niezwłocznie powinien dokonać pozostałej opłaty za rezerwację, jeśli taka jest konieczna. Opłacona rezerwacja uprawnia klienta do dokonania kwaterunku. Zakwaterowanie klienta w obiekcie noclegowym polega na zawarciu umowy pisemnej lub ustnej między właścicielem obiektu noclegowego, a klientem. Osobą upoważnioną przez właściciela obiektu za zawarcie umowy może być osoba odpowiedzialna za klucze. Po zawarciu w/w umowy między klientem a właścicielem obiektu następuje przekazanie kluczy.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania terminów związanych z pobytem oraz opuszczeniem obiektu noclegowego. Termin pobytu ustalony jest podczas rezerwacji dokonywanej w serwisie Zasypiam.pl. Godzinę wyjazdu należy ustalić z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient ma obowiązek poinformować tą osobę o dokładnej godzinie opuszczenia lokalu w momencie dokonywania zakwaterowania.

Istnieje możliwość zmiany godzin zameldowania i wymeldowania po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zasypiam.pl i z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

VII. OBOWIĄZKI KLIENTA

Voucher określa ilość osób uprawnionych do zamieszkania wynajmowanego obiektu. Jeżeli ulega ona zmianom klient zobowiązany jest do poinformowania o tym firmę Zasypiam.pl. Osoba odpowiedzialna za wydanie kluczy ma prawo ich nie wydania w momencie jeśli ilość osób nie będzie równa ilości podanej na voucherze. Obowiązkiem klienta jest poszanowanie danego obiektu, jak również rzeczy, które się w nim znajdują. Jeżeli Klient napotka jakiekolwiek uszkodzenia i braki w obiektach ma obowiązek poinformowania o tym osobę odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Jeżeli Klient sam wyrządzi szkody podczas pobytu jest zobowiązany do ich pokrycia. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o metodzie oraz kwocie rekompensaty.

VIII. ZMIANY W REZERWACJI

Klient ma prawo do zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki pod warunkiem, że zmiana nastąpi na minimum 14 dni przed planowanym terminem rezerwacji. Zmiana dotyczy tego samego obiektu jak również długości pobytu. W chwili anulowania rezerwacji należy anulować początkową rezerwację, po czym dokonać nowej rezerwacji w nowym terminie wpisując w polu „Uwagi” numer początkowo opłaconej rezerwacji. W momencie wybrania nowego terminu wypadającego w droższym sezonie niezbędne będzie dokonanie uiszczenie różnicy w cenie. Uzupełnienie należnej kwoty następuje przy rozliczeniu za całość pobytu z osobą odpowiedzialną za klucze.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu (w miarę możliwości noclegowej w danej lokalizacji). W sytuacji przedłużenia pobytu, klient ma obowiązek poinformować o tym firmę Zasypiam.pl telefonicznie lub mailowo.

Istnieje możliwość zamiany zmiany ilości osób przypadających na daną rezerwację. Klient ma obowiązek poinformować o tym firmę Zasypiam.pl telefonicznie lub mailowo, w terminie do 2 dni przed planowanym pobytem.

IX. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NA INNĄ OSOBĘ

Dopuszczalne jest oddanie pełnomocnictwa wynikającego z dokonania rezerwacji należącej do Klienta innej osobie, jeżeli osoba ta bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. Klient zobowiązany jest do poinformowania Zasypiam.pl o dokonanych zmianach oraz do przekazania wszystkich wymaganych danych personalnych osoby, która przejmie prawa i obowiązki dotyczące rezerwacji.

X. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA DO LAT 5

W obiekcie noclegowym można przebywać z dzieckiem do lat 5, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych wiekowo do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

Uwaga: dzieci, których pobyt traktuje się jako bezpłatny nie należy uwzględniać w ogólnej liczbie osób przypadających na daną rezerwację. Konieczne jest zaznaczenie w „uwagach” w formularzu rezerwacyjnym ilości dzieci, których pobyt traktowany jest jako pobyt bezpłatny. Podając liczbę dzieci należy zaznaczyć także ich wiek.

XI. POBYT ZE ZWIERZĘCIEM ORAZ OPŁATY Z TEGO WYNIKAJĄCE

Możliwość pobytu zwierzęcia w obiekcie noclegowym ustala właściciel obiektu. Informacje dotyczące pobytu ze zwierzęciem oraz cena powinny być podane na stronie danego obiektu w opisie lub uwagach. Opłata za zwierzę nie jest wliczana do pełnej kwoty rezerwacji i powinna zostać uregulowana w momencie przybycia do obiektu i odbioru kluczy. Klient w pełni odpowiada (w tym finansowo) za wszelkie wyrządzone przez zwierzę szkody. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o metodzie i kwocie rekompensaty.

XII. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ

Właściciele zastrzegają sobie prawo wystąpienia do klienta z propozycją o dokonanie zamiany zarezerwowanego obiektu na inny wolny obiekt. Okoliczność ta może mieć miejsce wówczas gdy następują ciężkie do przewidzenia sytuacje, których efektów nie można natychmiast naprawić konwencjonalnymi środkami. Właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji , w sytuacji wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej. Obowiązuje to również w sytuacji, kiedy bezpieczeństwo własne Klienta lub jego mienia, z przyczyn niezależnych od firmy Zasypiam.pl nie będzie mogło być zapewnione. Klientowi zostaną zwrócone poniesione opłaty, z odliczeniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

XIII. REKLAMACJE I SPORY PRAWNE

W razie zaistniałych nieprawidłowości klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać mailowo na adres biuro@zasypiam.pl lub faxem na numer 012 396 58 23. Właścicielowi przysługuje prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. O wszelkich postanowieniach klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

Prawem właściwy dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie, a w szczególności kodeks cywilny. Ewentualne spory prawne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu noclegowego.

Apartamenty Kraków Apartamenty Warszawa Apartamenty Wrocław Apartamenty Gdańsk Apartamenty Poznań Apartamenty Zakopane
Noclegi Kraków Noclegi Warszawa Noclegi Wrocław Noclegi Gdańsk Noclegi Poznań Noclegi Zakopane
Studia Kraków Studia Warszawa Studia Wrocław Studia Gdańsk Studia Poznań Studia Zakopane